دستور دادند،….مبادا جناب ترامپ ناراحت شود!

پهباد سیمرغ2معاون سابق فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي واقعه گوهرشاد، گفت: اگر اين اتفاق در هر کشور ديگري رخ ميداد، تاکنون صدها اثر هنري و سينمايي درباره آن توليد ميشد.وحيد جليلي با اشاره به ۸۰ سال بايکوت حماسه گوهرشاد؛ ادامه داد: اگر ما حتي بهمباني ديني و انقلابي هم اعتقاد نداشته باشيم، به هويت شهري که معتقديم، واقعه گوهرشاد يکي از مباني هويتي معاصر ايران بهشمار ميرود و مشهد با واقعه گوهرشاد هويت ميگيرد.وي با تأکيد براينکه اگر طرفدار هويت شهروندي مردم مشهد هستيم، نبايد چنين حماسهاي را بايکوت و فيلتر کنيم، اضافه کرد: چرا نبايد در چنين روزي ياد شهداي مظلوم واقعه گوهرشاد بر درو ديوار شهر زنده نگه داشته شود؟ اين سؤال بايد پرسيده شود تا روشن شود چهمنطقي پشت اين نوع رفتارها و رويکردها وجود دارد.مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي در ادامه بهموضوع پاسداشت فردوسي نيز اشاره کرد و گفت: در دوره حضور در شهرداري، ساخت مجسمه سيمرغ که از اسطورههاي شاهنامه بهشمار ميرود بهيکي از هنرمندان برجسته مشهدي واگذار شد.وي با بيان اينکه مجسمه مذکور يکي از بزرگترين مجسمههاي کشور است و ۱۴ متر طول دارد؛ افزود: اين سيمرغ اکنون در تپههاي وفا درحال نصب است، هنرمند مشهدي در پنجههاي سيمرغ يک پهپاد قرار داده بود، اما دستور دادند، پهپاد را از پنجههاي سيمرغ بيرون بکشند! اثر هنري را مُثله کردند که مبادا جناب ترامپ ناراحت شود!

جليلي بيان کرد: در چنين شرايطي که رئيسجمهور اينگونه از مقاومت سخن ميگويد و يک اجماع در کشور درحال شکلگيري است، اين چه نگاهي است که يک فردوسي و شاهنامهاي را مطرح کنيم که از دل آن دشمن ستيزي و دفاع از ايران درنيايد؟وي افزود: مگر فرزندان اين ملت که پهپاد را شکار کردند، کار بدي کردهاند؟ آنها رستمهاي زمانه ما هستند، چرا بايد آنها را انکار، فيلتر و سانسور کنيم؟ اين رويکرد، رويکردي نمادين است و اين رفتار نشان از يک تفکر غلط، منفعل و غير خراساني دارد. مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي متذکر شد: خراساني که سربداران دارد، حماسه گوهرشاد دارد، شهدايي چون کاوه، برونسي، حسين حريري، جواد محمدي و مرتضي عطايي دارد، اجازه نميدهد يک عده آدم منفعل با انديشههاي ذليلانه بخواهند در هنر، انديشه و فرهنگ عمومي او تصرف کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*