آقاي شکري حتي يک گرم قير رايگان هم به شهرداري نداده است

رئيس شوراي شهر ماسال در سخنان پيش از خطبههاي نماز جمعه ماسال:

آقاي شکري حتي يک گرم قير رايگان هم به شهرداري نداده است

به گزارش راه ۵۷؛ مهدي جماليفرد رئيس شوراي اسلامي شهر ماسال در سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه ماسال ضمن ارائه گزارش عملکرد يکساله شهرداري و شوراي اسلامي شهر ماسال با بيان اينکه شهر ماسال ۵۰ کيلومتر جاده خاکي دارد که از گذشته به ارث رسيده است اظهار داشت: البته اين موضوع دليل بر اين نيست که ديگران کار نکردهاند بلکه بضاعتها در همين حد بوده است. آقاي کاتوزي اکنون در حال ساماندهي ۵۰ کيلومتر آسفالت است. امروز بيشترين درخواست افکار عمومي مطالبه آسفالت است.رئيس شوراي اسلامي شهر ماسال گفت: آقاي کاتوزي از طريق دوستان پيمانکار خودشان و از منابع داخلي آسفالت مناطق شهري را آغاز کردهاند. وي با بيان اينکه ساختمان شهرداري ماسال پيشازاين نماي خوبي نداشت گفت: پروژه نماسازي و مرمت ساختمان شهرداري و سنگفرش مجموعه شهرداري ظرف ۶۰ روز انجام گرفت و ميدان امام خميني (ره) شهر نيز به لحاظ طولي ۴ متر و به لحاظ عرضي يک متر عقبنشيني و اصلاح هندسي شد و ترافيک داخل شهر روان شد.اين عضو شوراي اسلامي شهر ماسال ادامه داد: قبل از حضور ما نورپردازي سطح شهر ضعيف بود و در اين دوره نورپردازي سطح شهر هم تقويت شد و کليه معابر شهري، کوچهها و معابر شهر را تلاش کرديم که روشن شود و نورپردازي گلزار شهدا در اين مدت انجام شد.وي پروژه مرمت و بازسازي پارک ساحلي شهر را از جمله طرحهاي در حال انجام شهرداري ماسال عنوان کرد و گفت: اين پروژه در جذب مسافر مؤثر خواهد بود و اوقات فراغت جوانان و کودکان شهر را پر ميکند. جمالي فرد با بيان اينکه پروژه فعلي آسفالت شهر ماسال که هماکنون در حال اجراست تا سه کيلومتر ادامه خواهد داشت افزود: اين پروژه نيز از محل منابع داخلي شهرداري در حال انجام است و ما فرماندار شهرستان تقاضا داريم که منابع مالي لازم را در اين خصوص در کميته برنامهريزي به شهرداري اختصاص دهند.رئيس شوراي اسلامي شهر ماسال ادامه داد: شهرداري ماسال از گذشته تاکنون رقمي حدود ۴ ميليارد تومان بدهکاري دارد که اين بدهي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي است اما اين دليل بر اين نميشود که ما کار انجام ندهيم. شهرداري مانند يک دولت کوچک است و دولتها معمولاً بدهکارند و درعينحال کار ميکنند. امروز بيلان مالي شهرداري شسته و رفتهتر است و بسياري از هزينهها کمتر شده و ساختار شهرداري به سامانتر شده است.

وي يکي از مشکلات شهرداري را بحث تملک زمين در حاشيه گلزار شهدا دانست و گفت: دو خاندان مورد نظر آمدهاند براي زمين حاشيه گلزار شهدا شهرداري را نزديک ۱۰ ميليارد تومان محکوم کردهاند. البته در اين خصوص رايزنيهايي شده است. متأسفانه ما به ناچار بايد برخي املاک را به خاندان مورد نظر بدهيم تا حساب شهرداري مسدود نشود. اين جز گرفتاريهاي شهر ماسال است. در جاده درخانه هم به مبلغ يک ميليارد و ۳۵۷ ميليون تومان از شهرداري شکايت شده است. عضو شوراي شهر ماسال گفت: مردم بايد در جريان باشند ميزان کمک مالي دولت مثل قبل نيست. وي با گلايه از برخي رفتارهاي برخي مسئولان اظهار کرد: ما انتظار داريم که وقتي يک مسئول به داخل شهرداري ميآيد با نگاه سياسي با شورا برخورد نکنند. شهرداري جاي مانور سياسي نيست که يک سري بيايند عکس بگيرند. ما در طول اين ۹ ماه اخير حقيقتاً در مقابل مردم ماسال شرمندهايم. چون ما بر اساس قول نماينده محترم به مردم قول دادهايم. ما از آقاي شکري ممنونم. اما مبحث من اين است که وقتي من با آقاي نماينده جلسه ميگذارم و تمام رسانهها منعکس ميکنند و شما در آنجا قول ميدهيد ۵ هزار تن و ۱۰ تن هر چقدر خواستيد آسفالت کنيد اما هنوز يک گرم قير رايگان از جانب نماينده براي ما نيامده است و تا چيزي هم مطرح ميشود از در خشونت وارد ميشوند. اين زيبنده و جالب نيست.رئيس شوراي شهر ماسال گفت: بنده از جانب مردم شهر ماسال مشکلات و معضلات و گلايهها را عرض ميکنم. اينکه شما در افکار عمومي تبليغات کنيد و بعد حتي يک گرم قير اختصاص ندهيد بايد مثل ما به مردم پاسخگو باشيد. مگر ميشود؟ پيمانکاري را که شهرداري و شورا انتخاب کرده بوديم و گفتيم اگر ۵۰۰ تن قير به او بدهيم ۴ ميليارد تومان بيشتر هم آسفالت ميکند اما آنها گفتند نه. خودشان يک پيمانکار معرفي کردند. الآن از اين ۵۰۰ تن قير که ۷۵۰ ميليون تومان پولش است حتي يک گرم قير نگرفتهايم. آقاياني که تبليغات ميکنند ميگويند ۵۰۰ تن قير ميدهيم بفرماييد بدهيد. ما از نماينده محترم ميخواهيم اين را اجرايي کند. ايرادي که در گذشته ميگرفتند اين بود که شهردار و شورا با هم نزديکي نميکنند. ما فضا را به خاطر مردم باز کرديم و گفتيم آقاي نماينده! بالاسر ما هستيد. تشريف بياوريد به شهرداري و ما از شما حق شهروندان را مطالبه ميکنيم. آقا! شما خبر همجوار خودتان را داريد؟ من حرف شخصي خودم را نميزنم. حرف مردم را ميزنم. حرف افکار عمومي را انعکاس ميدهم.وي ادامه داد: چه لزومي دارد که هر اتفاقي ميافتد سريع شما بر آشفته ميشويد. من انتظار دارم نماينده شهرستان بيايد مطالبات عمومي که حق مردم است را انعکاس دهد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*