امام جمعه ماسال: ميخواستند ۶۰۰۰ هکتار جنگل ماسال را بي سروصدا واگذار کنند

به گزارش راه ۵۷؛ حجتالاسلاموالمسلمين سيد هادي موسوي در خطبههاي هفته گذشته نماز جمعه ماسال با اشاره به اجراي طرح جمعآوري زباله ييلاقات ماسال اظهار داشت: اصل طرح جمعآوري زباله طرح خوبي است و هيچ آدم عاقلي با جمعآوري زباله مخالف نيست. الآن هم که من خيلي شفاف دارم حرف ميزنم ترسم اين است که برخي بيايند مثل مواضع ما درباره معضلات گردشگري آن را تحريف کنند و جوري ديگري جلوه دهند.امام جمعه ماسال ادامه داد: طوري جلوه داده بودند که موسوي وقتي دارد با درباره گردشگري حرف ميزند ميخواهد آنها به ماسال نيايند تا به فومن بروند. خوب مگر موسوي در فومن رستوران و مسافر کاشانه دارد که گردشگر به فومن برود برايش منفعت داشته باشد؟ وي تأکيد کرد: اصل جمعآوري زباله در ييلاقات کار درستي است و حفظ محيطزيست است اما اگر طوري که پارسال آن را به يک عده خاص واگذار کردند امسال هم بخواهند بدون سروصدا آن را واگذار کنند من موضع و حرف دارم و الآن دارم هشدار خودم را ميدهم. همه چيز بايد شفاف باشد. همين شرکتي که پارسال اين طرح را گرفته است بايد بيايد بيلان کار بدهد. به مردم بگويند که چقدر درآمد داشته است و آيا مالياتش را داده است؛ چقدر عوارض گرفته است و در کجا هزينه کردهاند و چقدر سهم دولت و چقدر سهم شرکت بوده است. بايد اين شرکت گزارش شفاف و روشن به مردم بدهد.حجتالاسلام موسوي تأکيد کرد: اينها بايد بگويند که چقدر اشتغال ايجاد کردهاند و چقدر پول گرفته و چقدر هزينه کردهاند. الآن هم دارم ميگويم دوره قبلي تمام شده است و الآن بايد به مناقصه برود. هر دستگاهي که مناقصه برگزار ميکند بايد مردم در جريان اين مناقصه باشند و بايد به عموم اعلام کنند و اگر اين کار را نکنند باز هم من حرف خواهم زد.امام جمعه ماسال با تشکر از شوراي تأمين و فرماندار ماسال در خصوص جلوگيري از واگذاري ۶۰۰۰ هکتار از اراضي ملي شهرستان به يک شرکت خصوصي گفت: اين ۶۰۰۰ هکتار از جنگلها و ييلاقات را هم ميخواستند بهصورت بيسروصدا از سوي منابع طبيعي به يک شرکت واگذار کنند که شوراي تأمين و آقاي فرماندار جلوي آن را گرفت و من به اين دليل از فرماندار شهرستان تشکر ميکنم.وي ادامه داد: منابع طبيعي متولي اين کار است و بايد بيايد شفافسازي کند. چرا نميآييد به مردم بگوييد؟ در درجه اول بياييد به مردم ماسال بگوييد. اينکه نميشود يک شرکت از راه برسد و بيايد اين طرح را بگيرد. شايد در اين مردم جواناني وجود داشته باشند که اين توانمندي را داشته باشند. امام جمعه ماسال گفت: فلان رئيس ادارهاي که عصباني ميشود و به اداره خودش توهين ميکند آيا لياقت رياست اداره را دارد؟ اين دو طرح را بايد متوليان براي مردم شفافسازي کند. بحث جمعآوري زباله تا شفافسازي نشده است و خرج و مخارج آن مشخص نشده است نبايد مناقصه عمومي گذاشته شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*