برجام هيچ مشکلي را حل نکرد بلکه خاموشي هم به‌بار آورده!

تلقي عمومي اين است که خاموشيهاي برنامهريزي شده اين ايام ناشي از کمآبي است. اما صرفا پانزده درصد برق کشور در نيروگاههاي آبي توليد ميشود و ذخيره آب پشت سدها نسبت به سال گذشته صرفا بيست درصد کاهش داشته است، لذا کم آبي نميتواند دليل اين خاموشيهاي گسترده و سراسري باشد.واقعيت اين است که نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي کشور در دولت آقاي روحاني نسبت به دولت سابق، چهل و دو درصد کاهش يافته و اين کمکاري صرفا ناشي از اهمال يا ضعف مديريتي نيست.دولت آقاي روحاني در موافقتنامه پاريس تعهد داده است که سوزاندن سوختهاي فسيلي را دوازده درصد کاهش دهد. بايد توجه داشت که نيروگاههاي حرارتي که هشتاد و پنج درصد برق کشور را تامين ميکنند، از سوخت فسيلي استفاده ميکنند.طبيعي است که وقتي دولت در توافقنامه اقليمي پاريس تعهد داده است سوزاندن سوختهاي فسيلي را دوازده درصد کاهش دهد، نهتنها بايد از افزايش ظرفيت نيروگاهي کشور خودداري کند، بلکه بايد طرحهايي را نيز براي کاهش سطح کنوني استفاده از سوختهاي فسيلي اجرا کند.اين قلم همچنان که قائل است و در جاي ديگر مبسوط به اين بحث پرداخته که کارکرد رژيمهاي بينالمللي نظير سازمان تجارت جهاني تثبيت و نهادينه کردن وضع موجود اقتصاد جهاني به نفع کشورهاي پيشرفته است، معتقد است موافقتنامه پاريس نيز کارکرد مشابهي دارد. اگر گرم شدن زمين ناشي از سوزاندن سوختهاي فسيلي باشد، اين کشورهاي پيشرفته هستند که از زمان اختراع ماشين بخار در سال هزار و ششصد و نود ميلادي تاکنون، اصليترين و بيشترين مصرفکننده اين سوختها بودهاند و قطار پيشرفت خود را به نقطه کنوني رساندهاند اما حال که خود صاحب فناوريهاي نوين چون هستهاي شدهاند و در کمال وقاحت ديگران را از رسيدن به اين فناوريها بازميدارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوختهاي فسيلي ميگويند تا مبادا مسير پيشرفتي که آنها طي کردهاند، توسط ملتهاي ديگر نيز طي شود. اگر بناست مصرف سوخت فسيلي در جهان کنترل شود، بايد محاسبه شود که از سال هزار و ششصد و نود تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسيلي مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعيين شود که اگر اينگونه شد، کشورهاي غربي بايد حداقل دو قرن هيچ سوخت فسيلي مصرف نکنند.جالب اينکه آمريکا که بيش از نُه برابر ايران گاز گلخانهاي توليد ميکند، از موافقتنامه پاريس خارج شده است.

مقاله مبسوط و مستند دکتر سيد ياسر جبرائيلي را در لينک زير بخوانيد :11111111

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*