تفکر غلط غربزده ها/چرخ مملکت را با همکاري يکديگر به گردش در ميآوريم/ شهيد هيبت اله اکابريان

تفکر غلط غربزدهها

يک عدّهاي از غربزدهها، از صد سال پيش تبليغ کردند که اگر ميخواهيد کشورتان پيشرفته بشود و ايران جلو بيفتد، بايستي برويد در ذيل غرب تعريف بشويد… اين فکرِ غلطي بود؛ حالا در مورد بعضي از آن کساني که اين فکر را القا ميکردند، خائنانه هم بود، [امّا] بعضي خائنانه نبود، جاهلانه بود. امروز هم هنوز کساني از دنبالههاي آنها -و بايد گفت تفالههاي آنها- همين فکرها را ترويج ميکنند که ما در ذيل غرب بايستي پيشرفت کنيم!                                                امام خامنهاي ۲۶/۰۷/۱۳۹۶

چرخ مملکت را با همکاري يکديگر به گردش در ميآوريم

شما ميبينيد که انقلاب ما از نظر کميِ ضررها و کثرت نتايج مفيد، در ميان همه انقلابهاي دنيا بيهمتاست از نتايج اين انقلاب خارجشدن از سيطرهي شرق و غرب بود و اين چيز کمي نيست. در دنيا سابقه ندارد که کشوري از سلطهي همة نيروهاي خارجي آزاد شود، بلکه آنچه در آن کشورها اتفاق افتاده، آزادي از يک قدرت و رفتن به دامان قدرت ديگري بود؛ اما ما امروز به ابرقدرتها نياز نداريم و چرخ مملکت خود را با همکاري يکديگر به گردش درميآوريم.                                       امام خميني (ره)

       شهيد هيبت اله اکابريان شهيد هيبت اله اکابريان

زماني آرزو مي کردم عمري جاويدان داشته باشم ولي موقعي که تاريخ بشر را مطالعه کردم فهميدم که ماندن فايده اي ندارد.پدر و مادر عزيزم رضاي خداوند از هر چيزي بالاتر است خواهران و برادرانم جدائي از شماها واقعاً کار سختي است ،اما خوب ميدانيد که نشستن و تن به ذلت دادن و مشاهده قرباني شدن ارزشهاي انقلاب اسلامي نيز کاري دشوار است. لذا از شما ميخواهم که پيرو صديق امام باشيد و براي پاسداري از اين انقلاب بکوشيد هرچند در اين راه متحمل بسياري از شدايد و سختيها شويد وحدت خود را حفظ کنيد و از روحانيت آگاه و متعهد جدا نشويد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*