دو اقدام ماندگار شهرداری و شورای شهر شاندرمن در سال ۹۶

پس میشود، پس میتوانیم؛

دو اقدام ماندگار شهرداری و شورای شهر شاندرمن در سال ۹۶

علی ملکی معاف – مردم ناراحتند. میگویند نباید زبالهها در مرکز شهر و همسایگی رودخانه و منطقهای کاملاً مسکونی جمع آوری شود. رسانهها گلایه میکنند. شهردار منکر موضوع میشود.مدتی بعد اما زبالهها دیگر برای همیشه در آنجا دپو نمیشود. هفتهای یک بار یا چند بار به سراوان منتقل میشود. اما همچنان اوضاع برای همسایگان و محیط زیست آن منطقه تفاوتی نمیکند. زبالهای که دو تا سه روز – و گاها کمتر یا بیشتر- در آنجا دپو میشود، آلودگیاش را خواهد داشت و انتقال نصفه و نیمهی آن به سراوان مشکلات را حل نمیکند.مردم گلایه دارند. رسانهها منعکس میکنند. اما شهردار از دم موضوع را منکر میشود. مدعی میشود تصاویرِ بهروزِ منتشر شده از محل دپوی زبالهها مربوط به چند سال قبل است! و اساساً زبالهها هر روز قبل از ساعت ۱۲ به سراوان برده میشود.اوضاع همینطور تا پایان دوره مسئولیت عبدالحسینزاده و شورای شهر دوره چهارم ادامه مییابد. اینگونه است که مسئولین حتی حاضر نمیشوند موضوع را قبول کنند. علاج پیشکش. کارگران شهرداری حقوق معوقه دارند. کارگران از بیان مشکلاتشان از زبان رسانهها میهراسند. دفعات قبل وقتی راهی نیافتند مشکلاتشان را با زبان رسانه مطرح کردند اما با برخوردهای عجیب و غریب روبرو شدند.چندین ماه حقوق معوق. اضافه کاریهای تلهانبار شده و …

عید ۹۶ در حال رسیدن است. بخشی از معوقات پرداخت میشود. نوروز فرا میرسد و حقوق اسفند پرداخت نمیشود. شهردار در استدلالی تاریخی میگوید؛ «بعد از تعطیلات عید، پرسنل نیاز به هزینه دارند. در تعطیلات عید، عیدی میدهند! هزینه دارند، به همین خاطر مبالغی از جمله حقوق اسفند را گذاشتهایم که در بین تعطیلات نوروزی به آنان پرداخت کنیم!!!» تعطیلات عید هم به پایان میرسد اما خبری از حقوق وعده داده نمیشود. موضوع پرداخت یا عدم پرداخت معوقات کارگران همچنان تا پایان دوره چهارم شورای شهر و شهرداری عبدالحسین زاده خبرساز و ادامه دار است.

موضوع حتی به جلسه خداحافظی شهردار هم کشانده میشود.عبدالحسین زاده در جلسه خداحافظ با مردم و ارائه گزارش عملکرد ۴ ساله که در مسجد جامع شاندرمن برگزار شد ادعا کرد؛ «بدهیها پرداخت شده و حقوق پرسنل هم به روز خواهد رسید.» اما مدتی بعد سخنان عضو شورا نشان داد که این موضوع صحت نداشته و حقوق پرسنل در دوره سرپرستی عرفانی تسویه شده است.شورای شهر دوره پنجم روی کار میآید و شهبازی با رأی شورا به عنوان شهردار جدید شاندرمن انتخاب میشود.مجموعه شهردار و شورای شهر هر چند زمان کوتاهی از سرکار آمدنشان میگذرد و نقدهای زیادی از سوی افراد و جریانات محتلف به آنها وارد است، دو کار بزرگ را در سال ۹۶ به سرانجام میرسانند.با تصمیم شورا و اجرای شهرداری محل دپوی زبالهها در پشت مخابرات به تاریخ پیوست و زبالههای جمعآوری شده در کامیونی جمعآوری و به سراوان منتقل میشود.درایت مجموعه جدید شهری شاندرمن مشکلی که سالیان سال مطرح بود را به سرعت حل کرد.همینطور شهرداری همیشه معلق ماندن بخشی از مطالبات پرسنل را به کلی حل کرد و اینک پرسنل دغدغه حقوق ندارند.

۴ سال هم هر چند زمانی زیاد اما به سرعت خواهد گذشت.در همه این سالها مجموعه شهرداری و شورای شهر کارهای زیادی برای شهر کردهاند. صرف انجام کارهای روزمره و مدیریت جاری خود کاری سخت است اما برخی کارها ماندگارتر خواهند ماند.مجموعه جدید شهری شاندرمن سال ۹۶ دو کار بزگ کرد. حل مشکل زبالهها و حل مشکل حقوق پرسنل. این دو اقدام خوب یک تشکر رسمی و رسانهای کم داشت. این نوشتهی کوتاه به دنبال قدردانی از این دو کار ماندگار شهرداری و شورای شهر است.

به امید آنکه این دو کار ادامه داشته باشد و هر سال کارهای بزرگ دیگری به آن افزوده شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*